top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

•    AV: algemene voorwaarden

•    De opdrachtnemer: Happening Events

•    De opdrachtgever: de partij die Happening Events heeft ingezet voor de werkzaamheden zoals omschreven in de overeenkomst van opdracht. 

•    Werkzaamheden: de werkzaamheden zoals omschreven in de overeenkomst van opdracht. 

•    Partijen: Happening Events en opdrachtgever tezamen

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Happening Events

Petra Quist

Willem van Ariestraat 37

3846 GB Harderwijk

E-mailadres: info@happeningevents.nl

KvK nummer: 82360081

Btw-nummer: NL003676659B43

 

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging op de offerte welke de ondernemer aan opdrachtgever heeft gestuurd. Hierin staan in elk geval een beschrijving van de werkzaamheden en de Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

3.1 Offertes aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2 De in de offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw, reiskosten en eventuele materiaalkosten. Tenzij anders overeengekomen.

3.3 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. 

3.4 Door het ondertekenen van de offerte of overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de beschrijving van de werkzaamheden en de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Geheimhouding en privacy

4.1 De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van door of namens opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. Hieronder worden bedrijfsgegevens en klantgegevens van de opdrachtgever verstaan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien de opdrachtnemer verplicht wordt gesteld tot openbaarmaking door de wet of een bindende uitspraak van rechter of ander overheidsorgaan. 

4.2 Alle documenten, rapporten en overige stukken die door opdrachtnemer of voor opdrachtgever zijn geproduceerd, blijven eigendom van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Duur en beëindiging overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Indien er anders is besproken, staat dit in de door beide partijen getekende overeenkomst. 

5.2 De overeenkomst kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer maandelijks worden beëindigd. Dit dient te geschieden vóór de laatste dag van de maand. 

5.3 Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.3 Annulering of opzegging dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.

5.4 De opdrachtnemer heeft recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken zich binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

5.4 Alle reeds uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten welke tot op het moment van de beëindiging van de overeenkomst zijn uitgevoerd zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Tarieven en betalingen

6.1 Alle genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders afgesproken.

6.2 Tarieven voor de uit te voeren werkzaamheden worden per overeenkomst van opdracht overeengekomen.

6.3 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Wanneer er in termijnen betaald gewenst te worden dient dit per mail te worden aangevraagd. Betalingsplicht blijft bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan. 

6.4 Betaling vindt plaats zoals omschreven in de door de ondernemer verstrekte factuur. Opdrachtgever dient de facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Facturen worden enkel elektronisch verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres. 

6.6 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal de ondernemer pas aanvangen met haar werkzaamheden na ontvangst van het volledige bedrag.

6.7 De ondernemer is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.8 Blijft betaling door opdrachtgever na 14 dagen uit, dan is de opdrachtgever in verzuim.

6.9 Facturatie voor werkzaamheden op basis van een strippenkaart geschiedt maandelijks gedurende de geldigheidsduur van 6 maanden. Abonnementen worden per 2 weken of per de laatste werkdag van de maand gefactureerd. 

6.10 De ondernemer heeft het recht om, indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld te betalen, alle stukken die op de opdracht betrekking hebben, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt. Dit omvat ook alle stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn. 

6.11 De ondernemer is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen vergoedingen indien deze verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving of door omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet in redelijkheid waren voorzien.

6.12 Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet gebonden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.

7.2 Van overmacht is in ieder geval sprake wanneer werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door het gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen, ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheden. Daarnaast vallen verstoringen van energievoorzieningen, internet, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden hier ook onder.

7.3 Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. 

7.4 Werkzaamheden welke reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door de opdrachtnemer separaat in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van juiste en volledige informatie, gegevens, materialen of stukken.

8.2 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het materiaal of informatie welke door opdrachtgever is verstrekt. Tevens voor het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. 

8.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende beveiliging van zijn data. de opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.

8.4 De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer, gemaakte keuzes. 

8.5 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke veroorzaakt is door (online) diensten of software van derde partijen.

8.6 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever. 

8.7 De te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer terzake van de betreffende schade aan de opdrachtnemer is uitgekeerd.

bottom of page